پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ساري تا گرگان چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ساری تا گرگان، 130 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله گرگان تا ساری) (فاصله ساری تا گرگان) (مسافت گرگان تا ساری) (مسافت ساری تا گرگان) (فاصله گرگان تا ساری چند کیلومتر است) (فاصله گرگان تا ساري) (فاصله گرگان ساری) (فاصله ساري تا گرگان) (ساری تا گرگان) (گرگان تا ساری) (گرگان تا ساری چند کیلومتر است) (فاصله ی گرگان تا ساری) (از ساری تا گرگان چند کیلومتر است) (مسافت ساري تا گرگان) (فاصله ساری گرگان) (فاصله ی ساری تا گرگان) (مسافت بین ساری تا گرگان) (فاصله ساری تاگرگان) (فاصله بین ساری تا گرگان) (مسافت ساری گرگان) () (مسافت گرگان تا ساري) (مسافت گرگان ساری) (فاصله ساري گرگان) (ساری تا گرگان چند کیلومتر) (فاصله ساری تا گرگان ) (گرگان ساری) (فاصله گرگان تا ساری چند کیلو متر است)