پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تفاوت public-domain ANFIS code و MATLAB ANFIS command چیست؟

1 پاسخ 1

دستور matlab بسیار انعطاف پذیرتر است. در حقیقت کد matlab از قواعد AND و OR و 11 نوع تابع تعلق و دو نوع پارتیشن بندی grid و scattering پشتیبانی می کند. در حالیکه کد public-domain ANFIS تنها از قواعد AND، تابع تعلق generalized bell MF و پارتیشن بندی grid استفاده می کند.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ANFIS چیست) (commandچیست) (anfis matlab code) (anfis) (anfis چیست؟) (anfis code) () (anfis چيست) (matlab code for anfis)