پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چرا GENFIS1 تعداد زیادی قاعده فازی تولید می کند؟ curse of dimensionality چیست؟

1 پاسخ 1

در سیستم های فازی اصولا 3 روش برای پارتیشن بندی فضای ورودی وجود دارد: شبکه (grid)، درخت (tree) و پراکنده (scattering).
GENFIS1 از روش grid برای تولید قواعد استفاده می کند. GENFIS1 در واقع تمام ترکیب های توابع تعلق ورودی را درنظر می گیرد و همین دلیل است که منجر به تولید تعداد بسیار زیاد (از مرتبه نمایی) قواعد می شود. به عنوان مثال برای یک سیستم فازی با 10 ورودی و 2 تابع تعلق (membership function) برای هر ورودی،GENFIS1 1024معادل 2 به توان 10 قاعده تولید می کند که برای هر نوع سیستم یادگیری مقدار زیادی است. این وضعیت با عنوان curse of dimensionality نیز مورد خطاب قرار می گیرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(curse of dimensionality چیست) (curse of dimensionality) (پارتیشن بندی فضای ورودی) (anfis) () (ANFIS چیست) (curse of dimensionalityچیسث)