پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مراجع اصلی ANFIS کدامند؟

1 پاسخ 1

برای آشنایی با ANFIS می توانید به منابع زیر رجوع کنید.
  1. J.-S. Roger Jang, `` ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference Systems ,'' IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Vol. 23, No. 03, pp 665-685, May 1993.
  2. J.-S. Roger Jang and C.-T. Sun, `` Neuro-Fuzzy Modeling and Control '', The Proceedings of the IEEE, Vol. 83, No. 3, pp 378-406, March 1995.
  3. J.-S. Roger Jang, C.-T. Sun and E. Mizutani, ``Neuro-Fuzzy and Soft Computing: a computational approach to learning and machine intelligence,'' 1996, to be published by Prentice-Hall.
در بین این منابع، شماره 1 مقاله اصلی است که ANFIS در آن معرفی شده است. در شماره 2 کاربرد ANFIS در مدل سازی و کنترل بیان شده است. در شماره 3 نیز کاربردهای متنوعی از ANFIS به همراه توضیحات مفصل آورده شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(anfis) (فازی 2)