پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آن چیست که هر چه از آن بردارید، بیشتر می شود؟

1 پاسخ 1

چاله یا گودال


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آن چیست که هرچه بیشتر از آن بردارید بزرگتر میشود) (آن چیست که هرچه ازش برداری بیشتر میشه) () (آن چیست که هر چه از آن برداریم بزرگتر می شود) (ان چیست که هرچه از ان برداریم بیشتر میشود) (آن چیست که هرچه بیشتر برداری بزرگتر میشود) (0.aspx) (ان چیست ک هر چه ازش برداریم بیشتر میشه) (اون چیه که هرچی ازش برداری بیشتر میشه) (آن چیست که هرچه بیشتر از آن برمیدارید بزرگتر میشود) (گودال)