پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آن چیست که هر چه از آن بردارید، بیشتر می شود؟

1 پاسخ 1

چاله یا گودال


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آن چیست که هرچه بیشتر از آن بردارید بزرگتر میشود) (آن چیست که هرچه ازش برداری بیشتر میشه) () (آن چیست که هر چه از آن برداریم بزرگتر می شود) (گودال)