پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آن چیست که وقتی هوا گرم می شود لباس می پوشد، وقتی هوا سرد می شود لباسش را بیرون می آورد؟

1 پاسخ 1

درخت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آن چیست که وقتی هوا گرم می شود لباس می پوشد ، وقتی هوا سرد می شود لباسش را بیرون می آورد؟) (آن چیست که وقتی هوا گرم میشود لباس میپوشد) () (هوای گرم چیست) (ان چیست وقتی هوا گرم میشود لباس میپوشد)