پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آن چیست که گرگ دو تا دارد اما سگ یکی؟

1 پاسخ 1

حرف گ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (آن چیست که گرگ دوتا دارد سگ یکی) (آن چیست که گرگ دو تا دارد اما سگ یکی؟) (آن چیست که گرگ دوتا دارد اما سگ یکی؟) (آن چیست که گرگ دوتا دارد و سگ یکی) (آن چیست که گرگ دو تا دارد وسگ یکی دارد) (ان چیست که گرگ دوتا دارد اما سگ یکی) (گرگ چیست)