پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آن چیست که یک پا دارد و سه چشم؟

1 پاسخ 1

چراغ راهنمایی و رانندگی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آن چیست که یک پا دارد و سه چشم ؟) (آن چیست که یک پا دارد و سه چشم) (آن چیست که سه چشم دارد و یک پا) () (ان چیست که یک پا دارد و یک چشم) (ان چیست که یک پا دارد و سه چشم) (آن چیست که یک پا و یک چشم دارد) (آن چیست که یک پا دارد و یک چشم) (سه چشم و یک پا دارد)