پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه به سر دارد؟

1 پاسخ 1

قارچ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه بسردارد؟) (آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه به سر دارد) (آن چیست كه پای كوه نشسته و عمامه به سر دارد؟) (ان چیست که پای کوه نشسته و عمامه بسر دارد) (ان چیست که پای کوه نشسته و عمامه به سر دارد) (جواب ان چیست که پای کوه نشسته و عمامه بسر دارد) (پای کوه نشسته و عمامه) (پای کوه نشسته و عمامه به سر دارد) (آن چیست که پای کوه نشسته) (آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه به سر دارد؟) (ان چیست که پای کوه نشسته وعمامه به سر دارد) (ان چیست که پای کوه نشسته وعمامه به سر دارد؟) () (ان چیست که پای کوه نشسته عمامه به سر دارد) (ان چیست پای کوه نشسته عمامه به سر دارد) (آن چيست كه پايه كوه نشسته و عمامه بر سر دارد) (آن چيست كه پاي كوه نشسته و عمامه به سر دارد؟) (کوه عمامه)