پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من یار مهربانم دانا و خوش بیانم               گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم
هر مشکلی که داری، مشکل گشا ی آنم      پندت دهم فراوان من یار پند دانم
من دوستی هنرمند، با سود و بی زیانم      از من مباش غافل ، من یار مهربانم

1 پاسخ 1

کتاب


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(من یار مهربانم داناو خوش بیانم) (من یار مهربانم دانا و خوش بیانم) (شعر من یار مهربانم) (شعر من یار مهربانم داناو خوش بیانم) (معنی شعر من یار مهربانم) (من یار مهربانم دانا و خوش زبانم) (شعرمن یارمهربانم) (من یار مهربانم) () (من یار مهربانم دانا و خوش بینم) (پندت دهم فراوان) (شعر من یار مهربانم دانا و خوش زبانم) (من یار مهربانم داناو خوش زبانم) (گویم سخن فراوان) (من یار مهربانم دانا و ) (من يار مهربانم دانا و خوش زبانم) (شعرمن یار مهربانم دانا و خوش بیانم) (شاعرمن یار مهربانم دانا و خوش بیانم) (من یار مهربانم دانا خوش بیانم) (شعرمن یارمهربانم داناوخوش بیانم گویم سخن فراوان باانکه بی زبانم) (من یارمهربانم دانا وخوش بیانم پند) (من یار مهربانم دانا و خوش بیانم گویم سخن فراوان با انکه بی زبانم)