پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آن چیست که همیشه دستش به کمرش است و ایستاده؟

1 پاسخ 1

آفتابه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(همیشه دست به کمر ایستاده) (آن چیست که همیشه دستش به کمرش است و ایستاده) (آن چیست که همیشه دستش به کمرش است و ایستاده ؟) (آن چیست که همیشه دست به کمر ایستاده) (آن چیست که همیشه دستش به کمرش است و ایستاده ؟ ) () (همیشه دست به کمرایستاده) (آن چیست که همیشه دستش به کمرش است و ایستاده )