پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نه انگورم، نه انار
هم در انگورم هم در انار
زنجیر نیستم، اما در زنجیرم
نخجیر نیستم، اما در نخجیرم

1 پاسخ 1

انجیر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نه انگورم نه انار) (نه انگورم نه انار هم در انگورم هم در انار) (جواب چیستان نه انگورم نه انار) () (نه انگورم نه انار هم در انگورم هم در انار زنجیر نیستم اما در زنجیرم نخجیر نیستم اما در نخجیرم) (هم در انگورم هم در انار) (نه انگورم نه انار هم در انگورم هم در انار زنجیر نیستم اما در زنجیرم نخجیر نیستم اما در نخجیرم.) (معمای نه انگورم نه انار) (نه انگورم نه انار ) (ن انگورم ن انار) (چیستان نه انگورم نه انار) (نـــــــه انگورم ، نه انـــــــار )