پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه پرنده ای است که اگر نامش را برعکس کنیم، نام پرنده ی دیگری می شود؟

1 پاسخ 1

زاغ یا غاز


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام پرنده ای که برعکس) (کدام پرنده است که اگر نامش را برعکس کنیم باز هم نام پرنده است؟) () (پرنده ای که اگر نامش را برعکس کنیم) (کدام پرنده است که اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده دیگری میشود) (چه پرنده ای است اگر نامش برعکس شودونام پرنده ای) (چیستان اسم پرنده) (نام پرنده ای که برعکسش نام پرنده دیگر است) ("نام پرنده ای که برعکس کنیم نام پرنده دیگری است") (چه پرنده ای است که اگر نام آن را برعکس کنی نام پرنده دیگری می شود) (نام پرنده ای که اگر نامش برعکس شود نام پرنده دیگر میشود)