پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه پرنده ای است که اگر نامش را برعکس کنیم، نام پرنده ی دیگری می شود؟

1 پاسخ 1

زاغ یا غاز


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام پرنده ای که برعکس) (کدام پرنده است که اگر نامش را برعکس کنیم باز هم نام پرنده است؟) () (پرنده ای که اگر نامش را برعکس کنیم) (کدام پرنده است که اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده دیگری میشود) (چه پرنده ای است اگر نامش برعکس شودونام پرنده ای) (چیستان اسم پرنده) (نام پرنده ای که برعکسش نام پرنده دیگر است) ("نام پرنده ای که برعکس کنیم نام پرنده دیگری است") (نام دیگر پرنده) (یک پرنده است که اگر) (چه پرنده ای است که اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده ی دیگری می شود) (زاغکها چه پرنده ای است) (کدام پرنده است ک نامش را برعکس کنیم یک پرنده دیگر میشود) (پرنده ای که نامش را برعکس کنیم) (آن چو پرنده ای است که اگر نمش رابرعکس کنیم نام پرندهی دیگری می شود) (چه پرنده ای است اگرنامش رابرعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود) (عكس رابرعكس كن) (پرندهای است که اگر نامش رابرعکس کنیم نام پرنده ی دیگری میشود) (اسم حیوانی ک برعکس کنی اسم ی حیوون دیگ) (پرنده ای که اگه نامش برعکس بشه اسم پرنده دیگه میشه) (چه پرنده ایست كه اگر نامش را بر عكس كنیم، نام پرنده دیگری می شود؟) (چه پرنده ای است که اگر نام آن را برعکس کنی نام پرنده دیگری می شود) (نام پرنده ای که اگر نامش برعکس شود نام پرنده دیگر میشود)