پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آن چیست که در هوا رود شعله او
هم سوختن و گریه بود پیشه او
از دور چو استخوان نماید تن او
خواهی که شود زنده بزن گردن او

1 پاسخ 1

شمع


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آن چیست که در هوا رود شعله او) (ان چیست که در هوا رود شعله او) (آن چیست که در هوا رود شعله ی او) (آن چیست در هوا رود شعله او هم سوختن و گریه کردن) () (خواهی که شود زنده بزن گردن او) (آن چیست درهوا رود شعله او) (رشد عرضی استخوان)