پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چند تن از پیامبران اکنون زنده هستند؟ نام آنها چیست؟

1 پاسخ 1

چهار تن از پیامبران در حال حاضر زنده هستند:
1- حضرت خضر
2- حضرت الیاس
3- حضرت ادریس
4- حضرت عیسی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ازپیامبران زنده) (پیامبران زنده) ()