پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زندانی دارای دو در است، یکی در آزادی و دیگری در اعدام. این زندان دارای دو زندانبان است که یکی از آنها راستگو و دیگری دروغگوست. خود زندانبانان همدیگر را به خوبی می شناسند. در این زندان مردی محبوس است که نمی داند کدامیک از زندانبانان راستگو و کدامیک دروغگو است. به او اجازه می دهند، از یکی از زندانبانان که دلش می خواهد سؤالی بکند و از پاسخ او بفهمد در آزادی کدام است تا از آن خارج شود. پرسشی که او باید بکند تا به آزادی او بینجامد چیست؟

1 پاسخ 1

مرد محبوس به اتفاق از یکی از دربان ها می پرسد: «اگر من از دربان دیگر بپرسم كه در آزادی كدام است، كدام در را نشان خواهد داد؟» هر دری را كه دربان نشان دهد، آن در، در اعدام است و فرد محبوس با گذر از در مخالف از بند رها می شود.
علتش آن است كه اگر جمله فوق را از دروغگو بپرسد، او چون دروغگوست، جمله راست دربان راستگو را که در آزادی را نشان می دهد وارونه خواهد گفت و بجای در آزادی، درِ اعدام را نشان خواهد داد. اگر هم از دربان راستگو بپرسد، چون او راستگوست، عین عبارت دروغگو را بیان خواهد كرد و چون دروغگو، درِ اعدام را بجای در آزادی معرفی خواهد كرد، آن در، در اعدام خواهد بود. پس در هر دو حالت باید در دیگر را انتخاب کند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زندانی دارای دو در است) (زنداني داراي دو در است) () (زنداني داراي دو در است، يكي در آزادي و ديگري دَرِ اعدام. اين زندان داراي دو زندانبان است كه يكي از) (زنداني داراي دو در است، يكي در آزادي و ديگري دَرِ اعدام) (زنداني داراي دو در است، يكي در آزادي و ديگري دَرِ اعدام. اين زندان داراي دو زندانبان است ) (زنداني داراي دو در است، يكي در آزادي و ديگري دَرِ اعدام.) (سوال از زنداني) (زندانی دارای دو در ) (زنداني داراي دو در است، يكي در آزادي و ديگري دَرِ اعدام. اين زندان داراي دو زندانبان است) (زندانبان راستگو) (چیستان) (زندانی دارای دو در است در ازادی و در اعدام) (زنداني داراي دو در است، يكي در آزادي و ديگري دَرِ اعدام. اين ) (زندانی دارای دو در است، یكی در آزادی و دیگری دَرِ اعدام. این زندان دارای دو زندانبان است كه یكی از آنها راستگو و دیگری دروغگوست)