پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جهانگردی توسط قبیله ای وحشی دستگیر شد. اما به او اجازه داده شد تا جمله ای بگوید. ولی بدین شرط كه اگر جمله او صحت داشته باشد او را در روغن جوشان بسوزانند و اگر غلط باشد، با تیر زهرآلود مورد هدف قرار دهند. جهانگرد هوشیار با كمی فكر پاسخی داد كه موجب نجات او از مرگ شد. پاسخ او چه بوده است؟

1 پاسخ 1

جهانگرد پاسخ داد: «با تیر زهرآگین مورد هدف قرار می گیرم» و بدین ترتیب از مرگ نجات پیدا کرد.
اگر این جمله راست باشد او را باید در روغن جوشان بسوزانند که در اینصورت جمله او دروغ می باشد و با فرض اولیه در تناقض است. اگر هم جمله او دروغ باشد باید با تیر زهرآگین او را بکشند که باز هم با فرض اولیه در تناقض است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جهانگردي توسط قبيله اي وحشي دستگير شد) (جهانگردي توسط قبيله اي وحشي) (جهانگردی توسط قبیله ای وحشی دستگیر شد) () (معمای جهانگرد و قبیله وحشی) (جهانگردی توسط قبیله ای) (جهانگردي توسط قبيله اي وحشي دستگير شد. اما) (جهانگردي توسط قبيله اي وحشي دستگير شد. اما به او اجازه داده شد تا جمله اي بگويد) (جهانگردي توسط قبيله اي وحشي دستگير شد.) (جهانگردي توسط قبيله اي وحشي دستگير شد. اما به او اجازه داده شد تا جمله اي بگويد.) (گر جمله او صحت داشته باشد او را در روغن جوشان)