پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دو ذره به بارهای +2µC و +5µC در فاصله 3 cm از یکدیگر ثابت شده‌اند. بزرگی و نوع نیروی الکتریکی را که به یکدیگر وارد می‌کنند، مشخص کنید.

1 پاسخ 1

100 نیوتون
دافعه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سرباز نیروی دریایی)