پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دو ذره به بارهای +2µC و +5µC در فاصله 3 cm از یكدیگر ثابت شده‌اند. بزرگی و نوع نیروی الكتریكی را كه به یكدیگر وارد می‌كنند، مشخص كنید.

1 پاسخ 1

100 نیوتون
دافعه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سرباز نیروی دریایی)