پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


یک ماشین گرمایی کارنو بین دو دمای C°27 و C°227 کار می‌کند. بازده‌ بیشینه‌ این ماشین گرمایی را به دست آورید.

1 پاسخ 1

پاسخ سریع و تستی:  88%


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ماشین کارنو) (ماشین گرمایی کارنو)