پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


الف- جهت نیرویی را که میدان مغناطیسی بر ذره‌ی متحرک دارای بار مثبت در شکل زیر وارد می‌کند، تعیین کنید.
ب- بزرگی نیرو را در هر مورد بر حسب B، q، V و Sinθ بنویسید.

         

1 پاسخ 1

با استفاده از قانون دست راست چهار انگشت را در جهت حرکت میگیریم به طوری که خمش انگشتان به طرف داخل باشد جهت انگشت شصت همان جهت نیرو را نشان میدهد در این شکل یعنی شمال غرب.نیرو برابر است با   f=qvbsin θ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده