پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قانون القای الکترومغناطیسی فارادی را با ذکر رابطه آن بنویسید.

1 پاسخ 1

هرگاه شار مغناطيسي كه از مدار بسته اي مي گذرد تغيير كند ، نيروي محركه اي در آن القا مي شود كه بزرگي آن با آهنگ تغيير شار مغناطيسي متناسب است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قانون القای فارادی)