پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


الف- عامل‌هاي مؤثر در ظرفيت خازن تخت را نام برده و رابطه‌ي ظرفيت خازن با اين عامل‌ها را بنويسيد.
ب- ميدان الكتريكي را تعريف كنيد و دو ويژگي خط‌هاي ميدان الكتريكي را بنويسيد.

1 پاسخ 1

الف) فاصله بين دو صفحه – مساحت صفحه ي خازن – جنس دي الكتريك بين دو صفحهب) در فضاي اطراف هر بار الكتريكي ، خاصيتي وجود دارد كه اگر بار الكتريكي ديگري وارد آن فضا شود ، نيرويي بر آن وارد مي شود. اين خاصيت را ميدان الكتريكي مي گويند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده