پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


الف- عامل‌های مؤثر در ظرفیت خازن تخت را نام برده و رابطه‌ی ظرفیت خازن با این عامل‌ها را بنویسید.
ب- میدان الکتریکی را تعریف کنید و دو ویژگی خط‌های میدان الکتریکی را بنویسید.

1 پاسخ 1

الف) فاصله بين دو صفحه – مساحت صفحه ي خازن – جنس دي الكتريك بين دو صفحهب) در فضاي اطراف هر بار الكتريكي ، خاصيتي وجود دارد كه اگر بار الكتريكي ديگري وارد آن فضا شود ، نيرويي بر آن وارد مي شود. اين خاصيت را ميدان الكتريكي مي گويند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده