پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


الف- فرآيند همدما را تعريف كنيد و نمودار (P-V) ‌ي تراكم همدما را رسم كنيد.
ب- چرخه‌ي ماشين بخار را رسم كنيد و مشخص نماييد كه در كداميك از فرآيندهاي اين چرخه بين دستگاه و محيط گرما مبادله مي‌شود؟

1 پاسخ 1

الف) فرآيندي ترموديناميكي كه در حين آن دماي دستگاه ثابت بماند.ب) در فرآيند AB و CDمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نمودار P-V) (فرایند هم دما) (نمودارهاي p-v) ()