پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


الف- فرآیند همدما را تعریف کنید و نمودار (P-V) ‌ی تراکم همدما را رسم کنید.
ب- چرخه‌ی ماشین بخار را رسم کنید و مشخص نمایید که در کدامیک از فرآیندهای این چرخه بین دستگاه و محیط گرما مبادله می‌شود؟

1 پاسخ 1

الف) فرآيندي ترموديناميكي كه در حين آن دماي دستگاه ثابت بماند.ب) در فرآيند AB و CDمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نمودار P-V) (فرایند هم دما) (نمودار pv) (نمودارهاي p-v) ()