پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر خانمی استمناءانجام دهد ولی هیچ آبی از او خارج نشود البته همرا با شهوت ولذت باشد وبعضا به ارگاسم هم رسیده باشد آیا باز او جنب شده در حالیکه شرط جنابت خارج شدن آب از اوست ولی او هیچ آبی از او خارج نشده ؟؟تکلیف نماز وروزه هایی که ندانسته خوانده چیست بدون انجام غسل جنابتاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده