پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مرکز درمانی ' بیمارستان 96 تخت خوابی در حال ساخت ' شهرستان ' گچساران‌ ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مرکز: بيمارستان 96 تخت خوابي در حال ساخت
شهرستان: گچساران‌
آدرس: گچساران کارکنان
تلفن: 7413337938
سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکي
نوع فعالیت: درماني
تعداد تخت:
نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری:
بخش های ستاره دار:
بخش های پاراکلینیک:


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده