پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مرکز درمانی ' بیمارستان 64 تخت خوابی گچساران ' شهرستان ' گچساران‌ ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مرکز: بيمارستان 64 تخت خوابي گچساران
شهرستان: گچساران‌
آدرس: گچساران
تلفن: 7413337938
سازمان متبوع: آموزش و پرورش
نوع فعالیت: درماني
تعداد تخت:
نوع تخصص: عمومي
بخش های بستری:
بخش های ستاره دار:
بخش های پاراکلینیک:


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده