پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جاهاي خالي را با كلمه يا كلمه‌هاي مناسب پر كنيد:
 الف- علم ترموديناميك، علمي است كه به مطالعه‌ي رابطه‌ي بين ...... و ...... چگونگي تبديل آنها به يكديگر مي‌پردازد.
 ب- منبع گرما، جسمي است كه اگر گرما بگيرد و يا از دست بدهد، دماي آن ...... نمي‌يابد.
 پ- گازهايي كه ذرات آنها بر يكديگر نيرو وارد نمي‌كنند، گاز ...... ناميده مي‌شود.
 ت- در اجسام رسانا با سطح خارجي متقارن، چگالي سطحي بار در همه‌جا ...... است.
 ث- در اجسام رسانا با سطح خارجي نامتقارن، چگالي سطح بار در قسمت‌هاي ...... بيشتر است.
 ج- هرچه ...... يك پيچه ...... تغيير كند، نيروي محركه القايي بزرگتري در آن القاء مي‌شود.

1 پاسخ 1

الف) كار، گرما
ب) تغيير
پ) كامل
ت) يكسان
ث) نوك تيز، برجسته
ج) شار مغناطيسي گذرنده از سطح‌، سريعتر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده