پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جاهای خالی را با کلمه یا کلمه‌های مناسب پر کنید:
 الف- علم ترمودینامیک، علمی است که به مطالعه‌ی رابطه‌ی بین ...... و ...... چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر می‌پردازد.
 ب- منبع گرما، جسمی است که اگر گرما بگیرد و یا از دست بدهد، دمای آن ...... نمی‌یابد.
 پ- گازهایی که ذرات آنها بر یکدیگر نیرو وارد نمی‌کنند، گاز ...... نامیده می‌شود.
 ت- در اجسام رسانا با سطح خارجی متقارن، چگالی سطحی بار در همه‌جا ...... است.
 ث- در اجسام رسانا با سطح خارجی نامتقارن، چگالی سطح بار در قسمت‌های ...... بیشتر است.
 ج- هرچه ...... یک پیچه ...... تغییر کند، نیروی محرکه القایی بزرگتری در آن القاء می‌شود.

1 پاسخ 1

الف) كار، گرما
ب) تغيير
پ) كامل
ت) يكسان
ث) نوك تيز، برجسته
ج) شار مغناطيسي گذرنده از سطح‌، سريعتر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده