پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جواب معمای انیشتین

3 پاسخ 3

برای پیدا کردن جواب معمای انیشتین بهتر است از راه حل جدول استفاده شود. برای این منظور جدول زیر را رسم کنید. در این جدول 5 ویژگی رنگ، ملیت صاحبخانه، سیگار، حیوان خانگی و نوشیدنی برای هر یک از خانه ها مشخص خواهد شد.

54321 
      رنگ
      کشور
      سیگار
     حیوان
     نوشیدنی

اکنون فرضیات را یکی یکی بخوانید و اطلاعات جدول را تا جای ممکن پر کنید. در این مرحله فرضیاتی که اطلاعات را بصورت مستقیم ارائه کرده اند را در نظر بگیرید و استنتاج ها را برای مرحله بعد بگذارید.

54321 
   آبی رنگ
    نروژکشور
     سیگار
     حیوان
  شیر    نوشیدنی

طبق بند 4، یکی از خانه ها شماره 3 یا 4 باید سبز باشد. در ضمن طبق بند 5، صاحب خانه سبز قهوه می نوشد. پس  چون صاحبخانه شماره 3، شیر می نوشد، خانه شماره 4 سبز است. بنابراین طبق بند 4، خانه شماره 5 سفید است.

5 4 3 2 1  
سفید سبز   آبی   رنگ
        نروژ کشور
          سیگار
          حیوان
  قهوه شیر     نوشیدنی

چون مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند و خانه شماره 1 مربوط به فرد نروژی است، بنابراین خانه شماره 3 قرمز بوده و متعلق به فرد انگلیسی است. پس خانه شماره یک زرد است و طبق بند 7، صاحب آن سیگار Dunhill می کشد. با مشخص شدن این موضوع و با توجه به بند 11، در خانه آبی، اسب نگهداری می شود.

در ضمن از بند 3، در می یابیم که فرد نروژی چای نمی نوشد. همچنین با توجه به بند 12، فرد نروژی آب میوه هم نمی نوشد. پس با توجه به جدول او فقط می تواند آب بنوشد.  با مشخص شدن این موضوع و بند شماره 15، صاحبخانه 2 سیگار Blends می کشد.

5 4 3 2 1  
سفید سبز قرمز آبی زرد رنگ
    انگلیس   نروژ کشور
      blends Dunhill سیگار
      اسب   حیوان
  قهوه شیر   آب نوشیدنی

از بند 12 معلوم می شود، در خانه شماره 2 که سیگار Blends مصرف می شود، آب میوه نوشیده نمی شود. بنابراین در این خانه چای مصرف می شود. اکنون با توجه به بند 3، نتیجه می گیریم صاحبخانه 2، دانمارکی است. در ضمن با توجه به همان بند 12، در خانه سفید که آب میوه مصرف می شود، سیگار Blue Master نیز مصرف می شود.

 کسی که سیگار Princeمیکشد یا در خانه شماره 3 است و یا در شماره 4. از طرفی از بند شماره 13 میدانیم این فرد ملیت آلمانی دارد، پس نمیتواند در خانه شماره 3 باشد، بنابراین ساکن خانه شماره 4 است. با مشخص شدن این موضوع نتیجه می گیریم که فرد انگلیسی سیگار Pall Mall می کشد و صاحب خانه سفید سوئدی است.

5 4 3 2 1  
سفید سبز قرمز آبی زرد رنگ
سوئد آلمان انگلیس دانمارک  نروژ کشور
Blue Master Prince Pall Mall blends Dunhill سیگار
      اسب   حیوان
آب میوه قهوه شیر چای آب نوشیدنی

بامرور بندها، نتیجه می گیریم سگ در خانه شماره 5 (بند 2) و پرنده در خانه شماره 3 (بند6) نگهداری می شوند. همچنین با توجه به بند 10 گربه در خانه شماره 1 نگهداری میشود. بدین ترتیب ماهی در خانه شماره 4 یعنی نزد فرد آلمانی نگهداری می شود.

5 4 3 2 1  
سفید سبز قرمز آبی زرد رنگ
سوئد آلمان انگلیس دانمارک  نروژ کشور
Blue Master Prince Pall Mall blends Dunhill سیگار
سگ ماهی پرنده اسب گربه حیوان
آب میوه قهوه شیر چای آب نوشیدنی

این معما در کسری از ثانیه با الگوریتم بازگشتی قابل حله. نکته قابل ذکره این معما از سوی انیشتین هم روش بازگشتی بوده که در حال حاضر در علوم ریاضی و کامپیوتر بسیار مورد استفاده قرار می گیره. در واقع اتنظار طراح معما کشف روش حل معما بوده نه خود معما!


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معمای انیشتین) (جواب معمای انیشتین) (حل معمای انیشتین) (معما انیشتین) (سوال انیشتین) (جواب سوال انیشتین) (معمای انیشتن) (جواب معمای انیشتن) (راه حل معمای انیشتین) (پاسخ معمای انیشتین) (معمای انیشتین+راه حل) (معماهای انیشتین) (جواب) (معماي انيشتين) (معما) (معمای انشتین) (معمای انیشتین با جواب) (سیگار dunhill) (معمای انیشتین جواب) (حل معمای انیشتن) (جواب مسئله انیشتین) (جواب معماي انيشتين) (جواب معمای ماهی انیشتین) (جواب معما انیشتین) (سوال انیشتن) (معمای انیشتین با راه حل) (معما های انیشتین) (معما انیشتین با جواب) (پاسخ سوال انیشتین) (حل مساله انیشتن) (سوال های انیشتین) (روش حل معمای انیشتین) (انیشتین) (معما و جواب) (ماهی در کدام خانه است) (مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند) (جواب سوال انیشتن) (حل معماي انيشتين) (معمای انیشتین ماهی) (سوالات انیشتین) (سوال انیشتین+ماهی) (جواب معمای انیشتین ماهی) (سیگار pall mall) (معمای اینشتین) (جواب معما) (جواب معمای انیشتن ماهی) (معما انیشتن) (جواب سوال انيشتين) (جدول معمای انیشتین) (معماهای انیشتین با جواب) (حل معمای انشتین) (مسائل سخت انیشتین) (معمای انیشتن با جواب) (معما انشتین) (معما های انیشتین با جواب) (معمای ماهی انیشتین) (مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی میکند.) (معمای 5 خانه انیشتین) (جواب معما انیشتن) (سوالات انیشتین با جواب) (معما انشتین) (کشور سازنده سیگار dunhill) (جواب مسئله انیشتن) (مسئله های انیشتین) (معمای انیشتین ) (چیستان انیشتین) (حل مسئله انیشتین) (کشور سازنده سیگار blends) (معمای انیشتن+جواب) (معمای انیشتن ماهی) (جدول انگلیسی با جواب) (معماهای انیشتن) (جواب معمای انشتین) (چیستان انیشتن) (جواب معمای مهمانی انیشتین) (جواب معما های انیشتین) (جواب سوال انشتین) (روش حل معمای انیشتن) () (پرسشکده) (راه حل معمای انیشتن) (حل کردن معما) (جدول پاسخ سوالات اینشتین‎ ‎) (راز معمای انیشتین) (راه حل معما انیشتین) (حل معما انیشتین) (معما انيشتين) (پیدا کردن جواب معما) (معمای انیشتین پنج خانه) (dunhill سیگار) (معماي انيشتن) (جواب معماي بزرگ انيشتين) (سوال های انیشتن) (سیگارpall mall) (معما های ریاضی با جواب) (جدول معما) (شیوه حل کردن سوال انیشتین) (مرد انگلیسی در خانه قرمز) (معما خانه) (معمای مهمانی انیشتین)