پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله اروميه تا سنندج چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ارومیه تا سنندج،446 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله سنندج تا ارومیه) (فاصله ارومیه تا سنندج) (مسافت ارومیه تا سنندج) () (مسافت سنندج تا ارومیه) (فاصله سنندج ارومیه) (فاصله اروميه تا سنندج) (فاصله ارومیه تا اراک) (فاصله ی ارومیه تا سنندج)