پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ارومیه تا سنندج چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ارومیه تا سنندج،446 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله سنندج تا ارومیه) (فاصله ارومیه تا سنندج) (مسافت ارومیه تا سنندج) () (مسافت سنندج تا ارومیه) (فاصله سنندج ارومیه) (فاصله سنندج تا اروميه) (فاصله ارومیه سنندج) (فاصله سسندج تا ارومیه) (فاصله اروميه تا سنندج) (فاصله ارومیه تا اراک) (فاصله ی ارومیه تا سنندج)