پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

امسال
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سالی که در آنیم) (سالی که در انیم) (سالی که درآنیم) (سالی که درانیم) ()