پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عرض جغرافیایی جمهوری آفریقای جنوبی چیست؟

1 پاسخ 1

جمهوری آفریقای جنوبی در عرض جغرافیایی 29 درجه و 0 دقیقه جنوبی ( Latitude: 29 00 S) واقع شده است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()