پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عرض جغرافیایی جزایر سلیمان چیست؟

1 پاسخ 1

جزایر سلیمان در عرض جغرافیایی 8 درجه و 0 دقیقه جنوبی ( Latitude: 8 00 S) واقع شده است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده