پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در کدام یک از آیه های قرآن نام "پنج نوع خوردنی" آمده است؟

1 پاسخ 1

در آیه 61 سوره بقره به خوردنی های "تره، پیاز، خیار، عدس و سیر" اشاره شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (کلمه قران در کدامیک از ایه های قران امده)