پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیه مشهور "انا لله و انا الیه راجعون" در کدام سوره قرار دارد؟

1 پاسخ 1

این آیه، آیه 156 سوره بقره می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه انا لله و انا الیه راجعون) () (آیه انالله واناالیه راجعون) (انالله واناالیه راجعون) (إنا لله وإنا إليه راجعون) (انا لله و انا الیه راجعون در کدام سوره است؟) (انالله و انا الیه راجعون) (آية انا لله وانا اليه راجعون) (انا لله وانا علیه راجعون) (آیه انا لله و انا) (انا لله و انا الیه راجعون) (آیه انا لله وانا الیه راجعون) (آیه انا لله و انا الیه راجعون در کدام سوره است) (آیه انا لله) (آیه إنا لله وإنا إليه راجعون) (انا لله و انا الیه راجعون در کدام سوره است) (آیه انالله) (انالله وانا اليه راجعون) (انا لله وانا الیه راجعون) (إنا لله وإنا إليه راجعون در کدام سوره است) (ایه انا لله) (ایه انا لله و انا الیه راجعون) (انالله وانا الیه راجعون) (ایه انا لله وانا الیه راجعون در کدام سوره است) (آیه انا لله و انا الیه راجعون ) (انالله و اناالیه راجعون در کدام سوره) (ایه انا لله وانا علیه راجعون) (تفسیر آیه انا لله و انا الیه راجعون) (آیه إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِ راجِعُونَ درکدام سوره قرآن است ؟) (ایه انالله و انا الیه راجعون) (تفسیر ایه انا لله و انا الیه راجعون) (آیه اناالله و انا الیه راجعون) (إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ در چه سوره ایست) (آیه إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ در کدام سوره است؟) (آیه إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِ راجِعُونَ سوره)