پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عرض جغرافیایی عربستان سعودی چیست؟

1 پاسخ 1

عربستان سعودی در عرض جغرافیایی 25 درجه و 0 دقیقه شمالی ( Latitude: 25 00 N) واقع شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(طول و عرض جغرافیایی عربستان) (عرض جغرافیایی عربستان) (عربستان سعودی طول وعرض جغرافیایی) ()