پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن ستاد پاسخگویی تلفن همراه چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن ستاد پاسخگویی تلفن همراه، 09990 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

( شماره پا سخگویی تالیا)