پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول یونان چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور یونان، یورو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول یونان) (واحد پول يونان) (پول یونان) (واحدپول یونان) (واحد پول یونان چیست؟) (واحدپول يونان) (واحد پول یونان ) (واحد پول کشور یونان) (پول يونان) (واحد پول يونان چيست) (شکل پول یونان) (واحد پول یونان چیست) (واحد پول قدیم یونان) () (واحد پول یونان قدیم) (واحد بول يونان) (واحد پولی یونان) (واحد پول سابق یونان) (واحد پول یونان؟) (واحد پول يونان ) (پول قدیم یونان) (واحدپول یونان ) ( واحد پول یونان) (پول سابق یونان) (واحد پول يونان) (واحد پول یونان کدام است؟) (واحد ÷ول یونان) (واحد پول كشور يونان) (واحد پول يونان چيست؟) (ارزش پول یونان) (واحد پول یونان) (واحد+پول+یونان) (واحد پول قبلی یونان) (واحد قدیم پول یونان) (واحد پولیونان) (واحد پول یونانی) (واحدپول يونان ) (واحد÷ول یونان) (واحد قدیمی پول یونان) (پول یونان ) (پول کشور یونان) (واحد یونان) (واح پول یونان) (واحد سابق پول یونان) (واحد پول يونان؟) (پول یونان قدیم) (واحد پول قديم يونان) (واحد پول یونان در قدیم) (واحد پول کنگو) (��� ���� ��ی) (فروش واحد پول یونان) (واحد پول یونان بود) ( واحد پول يونان) (واحد پول یونان چیست ) (واحد پول یونلن) (واحدپول قدیم یونان)