پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول مجارستان چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور مجارستان، فورینیت است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول مجارستان) () (پول مجارستان) (واحدپول مجارستان) (مجارستان واحد پول)