پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول فرانسه چيست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور فرانسه، یورو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول فرانسه) (پول فرانسه) (واحد پول فرانسه چیست) (واحدپول فرانسه) () (واحد پول فرانسه ) (واحد پولی فرانسه) (پول خرد فرانسه) (پول فرانسه چیست) (واحد پول فرانسه چیست؟) (واحد پول کشور فرانسه) (واحد پول کشور فرانسه چیست) (واحدپول فرانسه ) (پول فرانسه ) (واحد پول فرانسه؟) (واحد پول فرانسه) ( واحدپو فرانسه) (واحد پول كشور فرانسه) ("واحد پول فرانسه") ("واحدپول فرانسه) (وحد پول فرانسه) (نام پول خرد فرانسه) (نام پول خرد فرانسوی) (واحد پولي فرانسه) (پول خورد فرانسه) (پول خرد فرانسه چیست) (واحد پول خرد فرانسه) (واحد پول کشور انگلیس)