پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول غنا چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور غنا، سدی نو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پول غنا) (واحد پول غنا) (واحدپول غنا) (واحد پول غنا چیست؟) (واحد پول کشور غنا) (نام پول غنا) () (پول كشور غنا) (پول غنا پرسشکده) (واحد بول غنا) (پول غنا ) (پول کشور غنا) (پول کشورغنا) (واحد پول قنا) (پول خرد غنا) ( پول غنا) (پول غنا چیست) (���ρ�� ����) (کشور غنا) (غنا)