پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول چین چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور چین، یوان است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول چین) (پول چین) (واحدپول چین) (واحد پول چین چیست) (پول چین چیست) (واحد پول چين) (واحد پول چين چيست؟) (واحد پول کشور چین) (پول چين) (پول چینی) (واحد پول چین چیست؟) (واحدپول چين) () (واحدپول چین چیست) (واحد پول چین ) (نام پول چین) (واحد بول جين) (واحد پولی چین) (واحد پول جين) (واحدپولچین) (پول کشور چین) (واحدپول چین ) (اسم پول چین) (واحد پول چینی) (واحد چینی) (پول چین) (واحد پول چین چیست ) (واحد پول پکن) (واحد پول چین؟) (واحد+پول+چین) (واحد پول چين ) (واحد پول کشور ترکیه چیست؟) (پولهای چین) (واحد پول چین چیست؟ )