پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

تاریخ اول هر ماه با رؤیت هلال ماه نو در شامگاه روز بیست و نهم یا سی ام ماه قبل ماه‌، به ثبوت می‌رسد. با این حساب‌، تعداد شبانه‌روز های هر ماه قمری كه برابر با مدت زمان بین دو رؤیت متوالی هلال ماه نو است، 29 یا 30 شبانه‌روز گرفته می‌شود.
تعداد روزهای ماه های قمری در مجموع 354 روز است که حدود 10 یا 11 روز از تعداد روزهای سال شمسی کمتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تعداد روزهای ماههای قمری) (سال قمری چند روز است) (ماه قمری چند روز است) (تعداد روزهای ماه قمری) (تعداد روزهای سال قمری) (هر سال چند روز است) (تعداد روزهاي ماههاي قمري) (ماههای قمری چند روزه هستند) (ماههای قمری چند روز است) (ماه های قمری چند روز است) (سال قمری چند روز است؟) (تعداد روزهای ماه های قمری) (تعداد روزهاي ماه قمري) ( ماه های قمری چندروزه هستند) (تعداد روز های ماه قمری) (ماه های قمری چند روزه هستند) () (هر سال چند روز است؟) (تعداد روز ماههای میلادی) (ماههاي قمري چند روز هستند؟) (سال قمری چند روزه) (ماهای قمری چند روز است) (تعداد روز ماه قمری) (هر سال قمری چند روز است) (ماه قمری) (روزهای قمری) (ماه قمری چند روز) (ماه قمری چند روزه) (ماه قمری چند روز است؟) (سال قمری چند روز دارد؟) (هر ماه چند هفته است) (تعداد روزهای ماه های میلادی) (هر سال قمری چند سال از سال شمسی کم تر است) (تعداد روز هاي ماه هاي قمري) (تعداد ماههای قمری ) (تعداد روزهای ماههای میلادی) (تعدادروزهای هرماه سال قمری) (سال قمری چند روز میباشد) (ماههای قمری) (ماهاي قمري)