پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عرض جغرافیایی کره شمالی چیست؟

1 پاسخ 1

کره شمالی در عرض جغرافیایی 40 درجه و 0 دقیقه شمالی ( Latitude: 40 00 N) واقع شده است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()