پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پدر شیمی نوین چه کسی بوداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پدر شیمی نوین) (پدر شیمی نوین چه کسی است) (پدر شیمی نوین کیست) (1-4ÃŒEÃŒ-FHÃŒF-†G-©3ÃŒ-(H) () (پدرشیمی نوین) (پدرشیمی نوین کیست) (پدرشیمی نوین چه کسی است) (پدر شیمی نوین چه کسی بود) (نام پدر شیمی نوین) (پدر شیمی نوین چه نام دارد) (پدرشیمی نوین جهان)