پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر فاعل شک دخول در عمل خود دارد و مفعول شک ندارد حکم چیشت؟لطفا واضح توضیح دهید؟

1 پاسخ 1

سلام اگر شک دخول را دارید غسل بر شما واجب نیست ! ولی اگر بواسطه گفته مفعول یقین پیدا کردید غسل کنید


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مفعول) ()