پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اسم بزرگترین شهر جهان چیست؟

1 پاسخ 1

باید بهتون بگم که بزرگترین شهرهای جهان از لحاظ جمعیت به ترتیب شانگهای، پکن و کراچی هستندولی از لحاظ وسعت به ترتیب شانگهای، پکن و سائوپائولو هستند


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده