پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شاگرد میر عماد خوشنویس

1 پاسخ 1

میرمحمدمظلم تبریزی-سیدابراهیم عماد-ابوتراب اصفهانی-عبدالجباراصفهانی-محمدصالح خاتون آبادی -درویش عبدی بخارایی-میرزاتقی مستوفی الممالک-گهرشاددخترمیرعماد-جمالا-شمساشیرازی عبدالرزاق قزوینی-فخرازمان-محرم بیگ-میرمحمدعلی-میرصوجی-نورای اصفهانی-میرحسینی اصفهانی -عبدالسرشیدویلمی .....قابلی نداشت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شاگر دان میر عما) (شاگرد میر عمادخوشنویس) (از شاگردان میرعماد خوشنویس) () (ازشاگردان میرعماد خوشنویس)