پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام آیا شکستن قولی که با دست گذاشتن روی قرآن (بدون قسم خوردن )داده شده، برای انجام ندادن کاری در آینده کفاره داره؟ و گناه حساب میشه؟

1 پاسخ 1

سلام علیکم قسم به قرآن اگر بخورد واجب نیست عمل کند . مثلا بگه به قرآن قسم ولی بهتر است چون قسم به کتاب مقدس قرآن خورده به قسم خود عمل کند ولی اگر عمل نکند کفاره ندارد. چون قسم خوردن به اسم های زیر محقق میشود : انسان به اسم خدا یا صفات مختص به آن، مانند “مقلب القلوب و الابصار” یا صفاتی­ که غالباً برای او به کار می‌رود و استعمالش ظهور در خدای متعال دارد (نه دیگران)، مانند خالق، رازق و رحیم، به هر زبانی که باشد، قسم بخورد کاری را انجام دهد یا ترک کند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده