پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لطفا فرمول ومحاسبه قطر شعاع مساحت دایرهاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت دایره) (محیط دایره) (فرمول محیط دایره) (شعاع دایره) (قطر دایره) (فرمول محاسبه محیط دایره) (فرمول محيط دايره) (فرمول شعاع دایره) (بدست آوردن قطر دایره)